Wednesday, July 13, 2011

2010 ஆம் நடைபெற்ற ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் தேசிய மட்டத்தில் அதி கூடிய புள்ளிகளைப் பெற்ற 6 மாணவர்கள் ஜப்பான் அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரின் ஜப்பான் நாட்டுக்கு சென்றுள்ளனர்.

2010 ஆம்  நடைபெற்ற  ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் தேசிய மட்டத்தில் அதி கூடிய புள்ளிகளைப் பெற்ற 6 மாணவர்கள் ஜப்பான் அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரின் ஜப்பான் நாட்டுக்கு சென்றுள்ளனர்.
யாழ்ப்பாணம் வேம்படி மகளிர் கல்லூரி தரணி இந்திரன் , களுத்துறை முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி பாஸிதா பாறூக் , கொழும்பு  ரோயல் கலலூரி நவீன் பிரேமரெட்ண ,  கொழும்பு ஆனந்தா கலலூரி சனுயா எதிரிசிங்க ,  காலி மஹிந்த கல்லூரி லலித் நவோதய ,  கொழும்பு விசாகா பாளிகா கல்லூரி  கலணி பசிசர  ஆகிய மாணவர்களே இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்டு ஜப்பான் சென்றவர்களாவார்கள்.
இம் மாணவர்களுக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஜப்பான் மொழி கற்பிக்கப்பட்டது.
ஒரு மாத காலம் ஜப்பான் நாட்டில் தங்கியிருந்து  பல இடங்களையும் தரிசிப்பதுடன் கலாசார முக்கியத்துவம் பெற்ற இடங்களையும் பார்வையிடவுள்ளனர்.
இச்சுற்றுலாவில்  இலங்கையின் மூவின மாணவர்களும் கலந்து கொள்வது சிறப்பம்சமாகும்.


No comments:

Post a Comment